เป็นระบบที่สามารถถ่ายภาพยานพาหนะ และบุคคล โดยอัตโนมัติ เมื่อผ่านสถานที่และเวลาที่กำหนด พร้อมเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง ง่ายต่อการตรวจสอบ

      Automatically take snap shots of vehicle and human traffic as one passes through a designated checkpoint. Stored information in network server, Which is easy for inspection.