เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยใช้ในการตรวจจับยานพาหนะและบุคคล สามารถใช้ร่วมกับระบบ Siren หรือไม้กั้น พร้อมทั้งแสดงข้อความเตือนภัย

         Security management system compatible with both vehicle and human traffic. Capable of using alongside Siren system and Gate Barrier system to easily lockdown areas for security or trespassing scenarios. Display alarm messages to network system to resolve difficult circumstances with speed
and ease.

 

คุณสมบัติ

-  กำหนดการเตือนภัยตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ให้ Siren ทำงานหากเกิดเหตุ
-  กำหนดทิศทางของยานพาหนะ หรือบุคคล เข้า-ออก ได้
-  สามารถถ่ายภาพผู้ผ่านระบบ Sensor โดยอัตโนมัติ

 

Program Features

- Full control of alarm/siren regulations in various conditions and scenarios
- Check the latest direction the suspect vehicle or individual have travelled
- Automatic snapshot after sensor trigger